Ripon Spa Hotel

Park Street, Ripon, North Yorkshire HG4 2BU