Holiday Express Edinburgh Airport

Ingliston Road 1, Ingliston, Midlothian EH28 8AU